Stocks-AMGN-Amgen Inc

AMGN Amgen Inc

316.07 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Amgen Inc increased tính đến 1.29% và có tổng là 26.32B. Thu nhập ròng increased tính đến 11.18% đến 6.55B. Tài sản ròng decreased tính đến 45.36% đến 3.66B và EPS increased từ 10.28 đến 12.11.
AMGN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
86.01%
Biên Lợi nhuận Ròng
27.57%
Biên Hoạt động
32.49%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.14%