Stocks-AMP.MI-Amplifon

AMP.MI Amplifon

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Amplifon increased tính đến 8.78% và có tổng là 2.12B. Thu nhập ròng increased tính đến 9.28% đến 178.78M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
AMP.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.52%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.38%
Biên Hoạt động
12.52%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.42%