Stocks-AMX-America Movil, S.A.B. de C.V.-ADR

AMX America Movil, S.A.B. de C.V.-ADR

17.98 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của America Movil, S.A.B. de C.V.-ADR decreased tính đến 0.47% và có tổng là 41.97B. Thu nhập ròng increased tính đến 19.22% đến 4.38B. Tài sản ròng increased tính đến 0.47% đến 22.47B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
AMX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.55%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.08%
Biên Hoạt động
21.43%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.24%