Stocks-APD-Air Products & Chemicals Inc

APD Air Products & Chemicals Inc

262.20 0.93 (0.35%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2023: Doanh thu của Air Products & Chemicals Inc decreased tính đến 0.78% và có tổng là 12.60B. Thu nhập ròng increased tính đến 3.43% đến 2.33B. Tài sản ròng increased tính đến 14.29% đến 15.66B và EPS increased từ 10.14 đến 10.33.
APD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.93%
Biên Lợi nhuận Ròng
19.34%
Biên Hoạt động
21.50%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.33%