Stocks-AQN-Algonquin Power & Utilities Corp

AQN Algonquin Power & Utilities Corp

7.17 0.06 (0.83%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Algonquin Power & Utilities Corp increased tính đến 18.20% và có tổng là 2.70B. Thu nhập ròng decreased tính đến 216.33% đến -308.16M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 7.16B và EPS decreased từ N/A đến -0.33.
AQN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
19.20%
Biên Hoạt động
16.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.70%