Stocks-ARMK-Aramark

ARMK Aramark

36.51 -0.15 (-0.42%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2022: Doanh thu của Aramark increased tính đến 34.98% và có tổng là 16.33B. Thu nhập ròng increased tính đến 310.56% đến 194.18M. Tài sản ròng increased tính đến 11.22% đến 3.04B và EPS increased từ -0.36 đến 0.75.
ARMK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
6.53%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.64%
Biên Hoạt động
4.30%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.45%