Stocks-ARW-Arrow Electronics Inc

ARW Arrow Electronics Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Arrow Electronics Inc increased tính đến 7.68% và có tổng là 37.12B. Thu nhập ròng increased tính đến 29.24% đến 1.44B. Tài sản ròng increased tính đến 5.06% đến 5.61B và EPS increased từ 15.10 đến 21.80.
ARW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.09%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.10%
Biên Hoạt động
4.99%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.86%