Stocks-ARW-Arrow Electronics Inc

ARW Arrow Electronics Inc

124.91 -1.22 (-0.97%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Arrow Electronics Inc increased tính đến 7.68% và có tổng là 37.12B. Thu nhập ròng increased tính đến 29.24% đến 1.44B. Tài sản ròng increased tính đến 5.06% đến 5.61B và EPS increased từ 15.10 đến 21.80.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư