Stocks-ASND-Ascendis Pharma-ADR

ASND Ascendis Pharma-ADR

105.62 0.58 (0.55%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Ascendis Pharma-ADR increased tính đến 485.01% và có tổng là 53.78M. Thu nhập ròng decreased tính đến 35.19% đến -612.92M. Tài sản ròng decreased tính đến 72.03% đến 281.06M và EPS decreased từ -8.28 đến -10.93.
ASND- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
70.98%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2,991.26%
Biên Hoạt động
-370.04%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-48.48%