Stocks-AZM.MI-Azimut Holding

AZM.MI Azimut Holding

26.141 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Azimut Holding decreased tính đến 7.87% và có tổng là 1.22B. Thu nhập ròng decreased tính đến 30.91% đến 422.91M. Tài sản ròng increased tính đến 18.89% đến 1.43B và EPS decreased từ N/A đến 2.89.
AZM.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
71.06%
Biên Lợi nhuận Ròng
30.99%
Biên Hoạt động
47.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
23.52%