Stocks-BAYN.DE-Bayer AG

BAYN.DE Bayer AG

29.136 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Bayer AG increased tính đến 15.10% và có tổng là 50.74B. Thu nhập ròng increased tính đến 307.63% đến 4.17B. Tài sản ròng increased tính đến 17.36% đến 38.93B và EPS increased từ 1.02 đến 4.22.
BAYN.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
58.07%
Biên Lợi nhuận Ròng
-5.42%
Biên Hoạt động
14.22%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-3.61%