Stocks-BCPC-Balchem Corporation

BCPC Balchem Corporation

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Balchem Corporation increased tính đến 17.94% và có tổng là 942.36M. Thu nhập ròng increased tính đến 9.64% đến 105.37M. Tài sản ròng increased tính đến 6.99% đến 938.28M và EPS increased từ 2.94 đến 3.25.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư