Stocks-BCPC-Balchem Corporation

BCPC Balchem Corporation

132.76 1.68 (1.28%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Balchem Corporation increased tính đến 17.94% và có tổng là 942.36M. Thu nhập ròng increased tính đến 9.64% đến 105.37M. Tài sản ròng increased tính đến 6.99% đến 938.28M và EPS increased từ 2.94 đến 3.25.
BCPC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.58%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.96%
Biên Hoạt động
17.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.60%