Stocks-BDX-Becton Dickinson & Co.

BDX Becton Dickinson & Co.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2023: Doanh thu của Becton Dickinson & Co. increased tính đến 2.66% và có tổng là 19.37B. Thu nhập ròng decreased tính đến 6.42% đến 1.53B. Tài sản ròng increased tính đến 1.96% đến 25.80B và EPS decreased từ 5.88 đến 4.94.
BDX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
41.37%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.33%
Biên Hoạt động
11.83%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.90%