Stocks-BIGC-BigCommerce Holdings Inc

BIGC BigCommerce Holdings Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của BigCommerce Holdings Inc increased tính đến 26.94% và có tổng là 279.08M. Thu nhập ròng decreased tính đến 82.48% đến -139.92M. Tài sản ròng decreased tính đến 66.97% đến 45.67M và EPS decreased từ -1.08 đến -1.91.
BIGC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
72.50%
Biên Lợi nhuận Ròng
-36.91%
Biên Hoạt động
-25.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-68.49%