Stocks-BLND.L-British Land

BLND.L British Land

373.1395 -1.7973 (-0.48%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của British Land increased tính đến 2.44% và có tổng là 420.00M. Thu nhập ròng decreased tính đến 208.23% đến -1.04B. Tài sản ròng decreased tính đến 17.94% đến 5.53B và EPS decreased từ 1.03 đến -1.12.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư