Stocks-BSY-Bentley Systems, Incorporated

BSY Bentley Systems, Incorporated

49.26 0.66 (1.35%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Bentley Systems, Incorporated increased tính đến 13.89% và có tổng là 1.10B. Thu nhập ròng increased tính đến 87.52% đến 174.74M. Tài sản ròng increased tính đến 40.13% đến 573.45M và EPS increased từ 0.30 đến 0.53.
BSY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
74.63%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.17%
Biên Hoạt động
19.00%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.17%