Stocks-CA.PA-Carrefour SA

CA.PA Carrefour SA

15.726 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Carrefour SA increased tính đến 11.85% và có tổng là 83.09B. Thu nhập ròng increased tính đến 24.23% đến 1.56B. Tài sản ròng increased tính đến 11.45% đến 13.18B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
CA.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.22%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.99%
Biên Hoạt động
2.67%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.43%