Stocks-CAR-Avis Budget Group Inc

CAR Avis Budget Group Inc

195.55 -1.19 (-0.61%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Avis Budget Group Inc increased tính đến 28.79% và có tổng là 11.99B. Thu nhập ròng increased tính đến 114.81% đến 2.76B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 19.44 đến 57.16.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư