Stocks-CCC.L-Computacenter PLC

CCC.L Computacenter PLC

2669.99 -2.00 (-0.07%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Computacenter PLC decreased tính đến 3.80% và có tổng là 6.47B. Thu nhập ròng decreased tính đến 1.23% đến 184.20M. Tài sản ròng increased tính đến 17.08% đến 872.00M và EPS decreased từ 1.61 đến 1.59.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư