Stocks-CENN-Cenntro Electric Group Limited

CENN Cenntro Electric Group Limited

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Cenntro Electric Group Limited increased tính đến 4.26% và có tổng là 8.94M. Thu nhập ròng decreased tính đến 582.90% đến -112.15M. Tài sản ròng decreased tính đến 34.83% đến 171.89M và EPS decreased từ -0.09 đến -0.42.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư