Stocks-CHRW-C.H.Robinson Worldwide Inc

CHRW C.H.Robinson Worldwide Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của C.H.Robinson Worldwide Inc decreased tính đến 28.75% và có tổng là 17.60B. Thu nhập ròng decreased tính đến 65.43% đến 325.13M. Tài sản ròng increased tính đến 4.82% đến 1.42B và EPS decreased từ 7.40 đến 2.72.
CHRW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
6.56%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.24%
Biên Hoạt động
3.14%
Lợi nhuận trên Đầu tư
20.90%