Stocks-CLLS-Cellectis SA-ADR

CLLS Cellectis SA-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Cellectis SA-ADR decreased tính đến 66.54% và có tổng là 19.17M. Thu nhập ròng increased tính đến 21.12% đến -98.69M. Tài sản ròng decreased tính đến 40.46% đến 140.81M và EPS increased từ -2.55 đến -2.33.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư