Stocks-CLMT-Calumet Specialty Products Partners LP

CLMT Calumet Specialty Products Partners LP

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Calumet Specialty Products Partners LP increased tính đến 48.88% và có tổng là 4.69B. Thu nhập ròng increased tính đến 33.95% đến -171.80M. Tài sản ròng increased tính đến 31.37% đến -210.20M và EPS increased từ -3.23 đến -2.04.
CLMT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
11.05%
Biên Lợi nhuận Ròng
-4.81%
Biên Hoạt động
6.03%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-12.76%