Stocks-CME-CME Group

CME CME Group

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của CME Group increased tính đến 7.03% và có tổng là 5.02B. Thu nhập ròng increased tính đến 2.05% đến 2.69B. Tài sản ròng decreased tính đến 1.90% đến 26.88B và EPS increased từ 7.29 đến 7.40.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư