Stocks-CNX-CNX Resources Corp

CNX CNX Resources Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của CNX Resources Corp decreased tính đến 61.62% và có tổng là 1.51B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,327.89% đến 1.74B. Tài sản ròng increased tính đến 48.62% đến 4.38B và EPS increased từ -0.75 đến 9.12.
CNX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
34.42%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.30%
Biên Hoạt động
20.81%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.63%