Stocks-COTY-Coty Inc

COTY Coty Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2023: Doanh thu của Coty Inc increased tính đến 4.71% và có tổng là 5.55B. Thu nhập ròng increased tính đến 99.69% đến 523.20M. Tài sản ròng increased tính đến 18.98% đến 4.23B và EPS increased từ 0.07 đến 0.57.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư