Stocks-CPNG-Coupang Inc.

CPNG Coupang Inc.

18.71 -0.17 (-0.89%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Coupang Inc. increased tính đến 11.82% và có tổng là 20.58B. Thu nhập ròng increased tính đến 94.03% đến -92.04M. Tài sản ròng increased tính đến 10.94% đến 2.41B và EPS increased từ -0.88 đến -0.05.
CPNG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
24.73%
Biên Lợi nhuận Ròng
-10.18%
Biên Hoạt động
1.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.40%