Stocks-CPR.MI-Davide Campari - Milano Beverage

CPR.MI Davide Campari - Milano Beverage

9.866 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

Davide Campari - Milano Beverage giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
11.16B
Phạm vi trong ngày
9.747
-
9.869
Phạm vi 52 tuần
8.865
-
12.941
Khối lượng (3 tháng)
3.35M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
31.76
Doanh thu
2.9B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
50
Trung bình
Ngành 
Trung bình 54 
58
Môi trường
62
Xã hội
35
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh