Stocks-CPRT-Copart Inc

CPRT Copart Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/7/2023: Doanh thu của Copart Inc increased tính đến 10.53% và có tổng là 3.87B. Thu nhập ròng increased tính đến 13.54% đến 1.24B. Tài sản ròng increased tính đến 29.44% đến 5.99B và EPS decreased từ 4.52 đến 0.32.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư