Stocks-CTKB-Cytek Biosciences Inc

CTKB Cytek Biosciences Inc

7.12 -0.13 (-1.80%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Cytek Biosciences Inc increased tính đến 28.20% và có tổng là 164.04M. Thu nhập ròng increased tính đến 9,453.85% đến 2.48M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 427.82M và EPS decreased từ N/A đến 0.02.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư