Stocks-CTY.L-City of London Investment Trust PLC

CTY.L City of London Investment Trust PLC

397.90 2.49 (0.63%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của City of London Investment Trust PLC decreased tính đến 59.87% và có tổng là 111.61M. Thu nhập ròng decreased tính đến 62.69% đến 99.23M. Tài sản ròng increased tính đến 4.01% đến 1.80B và EPS decreased từ 0.62 đến 0.22.
CTY.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
98.21%
Biên Lợi nhuận Ròng
562.24%
Biên Hoạt động
97.95%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.79%