Stocks-CVS-CVS Health Corp

CVS CVS Health Corp

72.24 -2.17 (-2.91%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của CVS Health Corp increased tính đến 3.22% và có tổng là 83.88B. Thu nhập ròng increased tính đến 167.47% đến 2.30B. Tài sản ròng increased tính đến 0.43% đến 71.32B và EPS increased từ -2.60 đến 1.75.
CVS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.87%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.79%
Biên Hoạt động
4.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.47%