Stocks-CVX-Chevron

CVX Chevron

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Chevron decreased tính đến 16.46% và có tổng là 196.91B. Thu nhập ròng decreased tính đến 39.87% đến 21.41B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 18.28 đến 11.36.
CVX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.12%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.41%
Biên Hoạt động
13.29%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.74%