Stocks-D-Dominion Energy Inc

D Dominion Energy Inc

47.47 -0.09 (-0.19%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Dominion Energy Inc increased tính đến 22.99% và có tổng là 17.17B. Thu nhập ròng decreased tính đến 63.15% đến 985.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 4.07 đến 1.21.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư