Stocks-DAL-Delta Air Lines Inc (DE)

DAL Delta Air Lines Inc (DE)

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Delta Air Lines Inc (DE) increased tính đến 14.76% và có tổng là 58.05B. Thu nhập ròng increased tính đến 249.70% đến 4.61B. Tài sản ròng increased tính đến 70.01% đến 10.98B và EPS increased từ 2.06 đến 7.17.
DAL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.17%
Biên Lợi nhuận Ròng
-10.16%
Biên Hoạt động
9.51%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.31%