Stocks-DAN-Dana Holding Corp

DAN Dana Holding Corp

13.83 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Dana Holding Corp increased tính đến 13.54% và có tổng là 10.16B. Thu nhập ròng decreased tính đến 255.50% đến -311.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 17.26% đến 1.80B và EPS decreased từ 1.35 đến -1.69.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư