Stocks-DGLY-Digital Ally Inc

DGLY Digital Ally Inc

3.19 -0.21 (-6.18%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Digital Ally Inc increased tính đến 72.83% và có tổng là 37.01M. Thu nhập ròng decreased tính đến 173.92% đến -18.87M. Tài sản ròng decreased tính đến 34.95% đến 36.34M và EPS decreased từ 0.51 đến -8.50.
DGLY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
8.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
-38.32%
Biên Hoạt động
-82.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-926.46%