Stocks-DKS-Dicks Sporting Goods Inc

DKS Dicks Sporting Goods Inc

111.02 0.40 (0.36%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của Dicks Sporting Goods Inc increased tính đến 0.61% và có tổng là 12.37B. Thu nhập ròng decreased tính đến 31.37% đến 1.04B. Tài sản ròng increased tính đến 20.13% đến 2.52B và EPS decreased từ 13.87 đến 10.78.
DKS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
34.21%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.70%
Biên Hoạt động
10.65%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.06%