Stocks-DNB.OL-DNB Bank ASA

DNB.OL DNB Bank ASA

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của DNB Bank ASA decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 20.41% đến 38.32B. Tài sản ròng increased tính đến 2.88% đến 250.01B và EPS increased từ 20.65 đến 24.83.
DNB.OL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
28.47%
Biên Hoạt động
26.78%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.14%