Stocks-DSY.PA-Dassault Systemes

DSY.PA Dassault Systemes

47.900 0.170 (0.36%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Dassault Systemes increased tính đến 16.57% và có tổng là 5.67B. Thu nhập ròng increased tính đến 20.21% đến 930.20M. Tài sản ròng increased tính đến 17.93% đến 7.32B và EPS increased từ 0.58 đến 0.70.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư