Stocks-DUOL-Duolingo

DUOL Duolingo

212.85 -6.46 (-2.95%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Duolingo increased tính đến 47.34% và có tổng là 369.50M. Thu nhập ròng increased tính đến 0.93% đến -59.57M. Tài sản ròng increased tính đến 5.66% đến 542.08M và EPS increased từ -3.81 đến -1.90.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư