Stocks-E-Eni SpA-ADR

E Eni SpA-ADR

32.82 0.30 (0.92%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Eni SpA-ADR increased tính đến 53.56% và có tổng là 138.98B. Thu nhập ròng increased tính đến 100.83% đến 14.59B. Tài sản ròng increased tính đến 15.06% đến 58.81B và EPS increased từ 4.00 đến 8.26.
E- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
10.54%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.82%
Biên Hoạt động
10.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.87%