Stocks-EBAY-eBay

EBAY eBay

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của eBay decreased tính đến 6.00% và có tổng là 9.80B. Thu nhập ròng decreased tính đến 605.56% đến -1.27B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 5.15B và EPS decreased từ N/A đến -2.27.
EBAY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
71.58%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.73%
Biên Hoạt động
20.20%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.08%