Stocks-ECL-Ecolab Inc

ECL Ecolab Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Ecolab Inc increased tính đến 11.42% và có tổng là 14.19B. Thu nhập ròng decreased tính đến 3.07% đến 1.11B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 7.26B và EPS decreased từ N/A đến 3.81.
ECL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.46%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.03%
Biên Hoạt động
13.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.74%