Stocks-EGO-Eldorado Gold Corp

EGO Eldorado Gold Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Eldorado Gold Corp decreased tính đến 7.63% và có tổng là 871.46M. Thu nhập ròng decreased tính đến 544.92% đến -49.37M. Tài sản ròng decreased tính đến 12.06% đến 3.20B và EPS decreased từ -0.75 đến -2.33.
EGO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.21%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.12%
Biên Hoạt động
12.33%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.05%