Stocks-EHTH-eHealth Inc

EHTH eHealth Inc

7.27 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của eHealth Inc decreased tính đến 24.68% và có tổng là 405.36M. Thu nhập ròng increased tính đến 15.00% đến -88.72M. Tài sản ròng decreased tính đến 6.91% đến 914.24M và EPS increased từ -4.59 đến -4.36.
EHTH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
94.50%
Biên Lợi nhuận Ròng
-5.07%
Biên Hoạt động
-12.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.48%