Stocks-EIX-Edison International

EIX Edison International

67.44 0.29 (0.43%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Edison International increased tính đến 15.53% và có tổng là 17.22B. Thu nhập ròng decreased tính đến 10.92% đến 824.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.50% đến 17.52B và EPS decreased từ 2.00 đến 1.60.
EIX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
23.62%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.38%
Biên Hoạt động
19.01%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.60%