Stocks-EL.PA-EssilorLuxottica SA

EL.PA EssilorLuxottica SA

174.20 0.12 (0.07%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của EssilorLuxottica SA increased tính đến 23.58% và có tổng là 24.49B. Thu nhập ròng increased tính đến 41.41% đến 2.28B. Tài sản ròng increased tính đến 5.94% đến 38.15B và EPS increased từ 3.28 đến 4.83.
EL.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
63.47%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.58%
Biên Hoạt động
12.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.65%