Stocks-ENC.MC-Ence Energia Y Celulosa SA

ENC.MC Ence Energia Y Celulosa SA

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Ence Energia Y Celulosa SA increased tính đến 22.41% và có tổng là 1.00B. Thu nhập ròng increased tính đến 223.24% đến 248.90M. Tài sản ròng increased tính đến 31.62% đến 818.20M và EPS decreased từ -0.79 đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư