Stocks-ENEL.MI-Enel Power Company

ENEL.MI Enel Power Company

6.073 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Enel Power Company increased tính đến 59.12% và có tổng là 140.50B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
ENEL.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.55%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.17%
Biên Hoạt động
17.62%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.29%