Stocks-ENT.L-Entain PLC

ENT.L Entain PLC

1166.25 7.49 (0.65%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Entain PLC increased tính đến 12.19% và có tổng là 4.30B. Thu nhập ròng decreased tính đến 88.06% đến 32.90M. Tài sản ròng increased tính đến 4.67% đến 3.32B và EPS decreased từ 0.42 đến 0.04.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư